Všeobecné obchodní podmínkyPreambule

1.
Základním účelem služeb poskytovaných portálem www.porovnejhypo.cz je zprostředkování kontaktů mezi běžným uživatelem portálu a poradcem za účelem navázání vzájemné spolupráce v oblasti hypotéčních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření a obdobných finančních služeb.
2.
Uživatel má zájem tyto služby provozovatele využít a provozovatel poskytuje za níže uvedených podmínek uživatelům službu na webové stránce www.porovnejhypo.cz.
3.
Vztah poskytovatele s uživateli se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“).
4.
Uživatel svojí registrací prohlašuje, že se seznámil a porozuměl těmto VOP a bez výhrad s nimi souhlasí.


Definice pojmů

Pro účely těchto VOP mají zde uvedené výrazy a fráze níže uvedený význam:

1.
Portál - portálem se rozumí webové rozhraní www.porovnejhypo.cz
2.
Produkt – zejména hypotéční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, životní pojištění, majetkové pojištění, spoření, investice a obdobné finanční produkty a služby, které lze v danou dobu na portálu poptávat.
3.
Uživatel - koncový zákazník vyhledávající nejvýhodnější produkt.
4.
Poptávka - strukturovaný požadavek uživatele, vytvořený prostřednictvím portálu za účelem získání kontaktů a navázání spolupráce v oblasti hypotéčních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření a obdobných finančních služeb.
5.
Poradce - uživatel portálu, který využívá služeb portálu k získávání kontaktů na uživatele za účelem zprostředkování hypotečních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření či obdobných finančních služeb.
6.
Poskytovatel – BEZPOBOČKY.CZ s.r.o., IČO: 063 18 223, zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 101397, která je zároveň i provozovatelem stránek www.porovnejhypo.cz 
7.
Registrace – k registraci uživatele dochází vyplněním a odesláním registračního formuláře nebo rovněž vyplněním kontaktních údajů uživatelem v souvislosti s vytvořením jeho poptávky a udělením souhlasu s VOP ze strany uživatele.


Služby a jejich cena

1.
Služby portálu www.porovnejhypo.cz uvedené v bodu 1. Preambule jsou poskytovány uživatelům po jejich předchozí registraci BEZPLATNĚ.


Autorský zákon

1.
Poskytovatel portálu www.porovnejhypo.cz je zároveň vlastníkem portálu v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském a právech souvisejících s autorským právem a je oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.


Registrace

1.
Pro užívání služeb portálu je registrace uživatele nezbytná.
2.
Registrace vzniká v okamžiku vyplnění kontaktních údajů a odesláním registračního formuláře uživatelem prostřednictvím stisknutí tlačítka „Vyhledat nejvýhodnější nabídku“, nebo stiskem tlačítka „Odeslat k přeskoumání“, v souvislosti s vytvořením jeho poptávky, tímto krokem ze strany uživatele je zároveň dokončena registrace. V případě zájemce o spolupráci je výše uvedená registrace dokončena vyplněním registračního formuláře a stiskem tlačítka „odeslat“.
3.
Uživatel prohlašuje, že údaje uvedené ve formuláři, jsou údaji pravdivými.
4.
Uživatel svojí registrací prohlašuje, že se seznámil a porozuměl těmto VOP a bez výhrad s nimi souhlasí.
5.
Jako důkaz projevu bezvýhradného souhlasu s těmito VOP ze strany uživatele se považuje stisk tlačítka „Vyhledat nejvýhodnější nabídku“, nebo stisk tlačítka „Odeslat k přeskoumání“ nebo „odeslat“ uživatelem.


Pravidla poskytování služeb

1.
Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit obsah portálu, nebo omezit portál a služby, a to i bez předchozího upozornění uživatelů.
2.
Provozovatel také neodpovídá za veškerý text, obrázky a další obsah vkládaný uživatelem. Tuto odpovědnost nese sám uživatel.
3.
Uživatel nesmí při využití služeb portálu použít jakékoli automatizované prostředky či jiné technické prostředky, které by umožňovaly systematické nebo opakované využívání služeb. V takovém případě uživatel nese plnou odpovědnost za veškerou škodu a újmu takovýmto jednáním způsobenou.
4.
Uživatel vytvořením poptávky vyjadřuje svůj zájem o zprostředkování kontaktů za účelem navázání spolupráce s poradcem s cílem uzavření smlouvy o úvěru či obdobných finančních službách mezi uživatelem a třetí stranou (většinou bankou, spořitelnou, pojišťovnou, nebo investiční společností). Poptávka uživatele zůstává pro ostatní uživatele po celou dobu využívání služby portálu anonymní.
5.
Uživatel dokončením registrace souhlasí se skutečností, že jím zadané kontaktní údaje budou poskytovatelem poskytnuty poradcům dle uvážení a podnikatelských zájmů poskytovatele a že bude v souladu s těmito VOP v rámci poskytování služeb portálu uživatel kontaktován poradcem.
6.
V souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, poskytovatel zásadně neodpovídá za obsah hodnocení uživatelů, které uživatelé provedli směrem k jednotlivým poradcům a má právo kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat uživatele, smazat, odstranit nebo znepřístupnit tato hodnocení.
7.
Je-li hodnocení poradce uživatelem autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, uděluje tímto uživatel poskytovateli vložením hodnocení na portál oprávnění k výkonu práva takové autorské dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití, v neomezeném územním, časovém i množstevním rozsahu. Tato licence se uděluje bezúplatně.
8.
Uživatel prohlašuje, že v rámci užívání portálu nebude používat urážlivých, sprostých, vulgárních, rasistických, neetických, nemravných a jiných nevhodných výrazů, textů, obrázků a obdobného obsahu.
9.
Dále uživatel prohlašuje, že nebude vkládat reklamní a jiné propagační texty a obdobný obsah, reklamní emaily, internetové odkazy propagující jiné servery obdobného obsahu, zejména pokud jsou v rozporu s dobrými mravy a jsou způsobilé přivodit újmu, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání.
10.
Dále uživatel prohlašuje, že nebude vkládat reklamní a jiné propagační texty a obdobný obsah který inzeruje, propaguje, získává zákazníky či přímo a nebo nepřímo souvisí s multilevel marketingem a provizními systémy (pyramidové/letadlové hry), erotikou, pornografií (včetně livechatů, sms, audiovizuálních služeb) nebo prací tanečnic, společnic nebo hostesek, léky a léčivými přípravky, neoprávněným rozmnožováním, půjčováním, pronajímáním nebo prodejem předmětů práv duševního vlastnictví a nebo cokoli, co jiným způsobem porušuje platné právní předpisy či dobré mravy.
11.
Poskytovatel prohlašuje, že není koncovým dodavatelem finančních produktů – hypoték, úvěrů ze stavebního spoření a obdobných finančních produktů a služeb a že pouze poskytuje v rámci portálu prostor pro vyhledávání hypoték a ostatních finančních produktů dle kritérií zájemce.
12.
Poskytovatel nezaručuje stoprocentní funkčnost ani bezchybnost fungování služeb portálu a je oprávněn kdykoli bez předchozího oznámení zastavit, nebo omezit činnost portálu. V tomto případě nemá uživatel na jakékoli finanční či jiné odškodnění nárok a zároveň s tím uživatel výslovně souhlasí.
13.
Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů v souvislosti s využíváním služeb tohoto portálu ani za způsob jeho užívání. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití těchto služeb uživateli, poradci či třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé uživatelům či třetím osobám v důsledku užívání či naopak nemožnosti využívání služeb portálu nebo v souvislosti s nimi. Provozovatel neodpovídá za plnění povinností v rámci závazků vzniklých mezi uživateli a poradci.
14.
Dále poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky služby způsobené přerušením přívodu el. energie, nebo za škody způsobené poskytováním služeb dalšími subjekty, zejména bankami, stavebními spořitelnami a jiné, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani neodpovídá za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické, apod.
15.
Výstup z kalkulaček uvedených na portálu je pouze informativní a není obchodní nabídkou a ani příslibem ve smyslu příslušného zákona. Uživatel je seznámen s faktem, že konečné rozhodnutí o přidělení, či nepřidělení příslušného úvěru či služby, nebo produktu, jakožto posouzení úvěruschopnosti uživatele v souladu s § 86 zákona 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a konečné podmínky jednotlivých služeb, produktů či uzavření, nebo neuzavření příslušné smlouvy s uživatelem jsou výhradně na rozhodnutí konkrétní banky, pojišťovny, či jiné společnosti poskytující konkrétní produkt nebo službu.


Ochrana osobních údajů, a souhlas se zpracováním osobních údajů

1.
Ochrana osobních údajů zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2.
Uživatel svojí registrací vyslovuje nezpochybnitelný souhlas se zasíláním e­-mailů reklamního nebo informačního charakteru v souvislosti s poskytováním služeb portálu, služeb provozovatele a sdělením informací o novinkách služeb portálu, služeb provozovatele a o produktech a službách třetích osob souvisejících se službami poskytovanými v rámci portálu a to na e-mailovou adresu a telefonní číslo, které uživatel uvedl při své registraci.
3.
Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje sdělit poskytovateli tak, aby byly správné a pravdivé a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
4.
Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
5.
Provedením registrace v souladu a ve smyslu těchto VOP uživatel uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v souvislosti s využíváním služeb tohoto portálu provozovatelem a dále uděluje souhlas s tím, že provozovatel je oprávněn pověřit třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů a dále pak uživatel souhlasí s tím, že provozovatel je dále oprávněn poskytnout a předat uživatelem poskytnuté údaje třetí osobě (poradci), za účelem nabídky finančních či jiných služeb uživateli.
6.
V případě, že by se uživatel domníval, že zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat poskytovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
7.
Požádá-li si uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinnen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
8.
Uživatel dále souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v registračním formuláři portálu byly zpracovány poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace sloužící k poskytnutí informací, nabídky či zprostředkování finančních služeb.
9.
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené ve formulářích shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení uživateli prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy uživatel přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány.


Závěrečná ustanovení

1.
Právem rozhodným pro veškeré případné spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu a VOP je právní řád České republiky.
2.
Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, nastoupí na jejich místo ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje, nebo poskytovatel navrhne nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe odpovídat původnímu účelu.
3.
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení, nebo VOP jako celku.
4.
Provozovatel je oprávněn tyto VOP bez předchozího souhlasu uživatele měnit.  Změny a doplňky VOP vyžadují výhradně písemnou formu, přičemž aktuální a platné VOP jsou uživatelům k dispozici na portálu.
5.
Uživatelé portálu jsou povinni dodržovat platné zákony České republiky, jednat v souladu s dobrými mravy a dodržovat tyto VOP.
6.
Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 2. 2023.Zpět na hlavní stranu
Používáme cookies
Soubory cookies a další technologie používáme pro optimalizace stránek i pro marketingové a propagační účely. Informace o Vašem používání našich webových stránek sdílíme také s našimi sociálními, reklamními a analytickými partnery. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookies“ souhlasíte s našim používáním souborů cookies. Pro více informací navštivte naše oznámení o souborech cookies.

Upravit nastavení